Thiết bị nạp điện ắc quy

https://bard.google.com/chat/c189aa19d43f3eb3#:~:text=Yato%20%2D%20N%E1%BA%A1p%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%E1%BA%AFc%20quy%20nhanh%20ch%C3%B3ng%2C%20an%20to%C3%A0n%2C%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3.